Maximal Square

Given a 2D binary matrix filled with 0’s and 1’s, find the largest square containing all 1’s and return its area.

For example, given the following matrix:

1 0 1 0 0
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
Return 4

##本题解法##
简单的DP。PS:我也不知道有没有别的更好的做法,反正第一反应就是dp,也就dp过了。就这样吧
我们最终要求的是方块全是1的最大的方块,设计三个dp的部分,分别是表示当前格子的最大方块,当前格子竖直方向连续的1的个数,当前格子水平方向连续1的个数。
因为限制某个格子左上角最大方块的只有这个点左上角的点有多大,上边的点竖直方向上连续的1的个数够不够扩展,左边的点水平方向上的1的个数够不够扩展,三个要素找一个最小的就是可扩展的边长了。
这样就可以看到,某个位置dps[i][j] = min(dph[i][j - 1],dpv[i - 1][j],dps[i - 1][j - 1]);
dph[i]j - 1,dpv[i - 1]j,dps[i - 1][j - 1]当前格子左上角的最大方块的边长

##实现代码##

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
int min(int a,int b,int c){
return (a<((b<c)?b:c)?a:((b<c)?b:c));
}
int max(int a,int b){
if(a > b) return a;
return b;
}
#define size 1000
int dps[size][size];
int dph[size][size];
int dpv[size][size];
int maximalSquare(char** matrix, int matrixRowSize, int matrixColSize) {
if(matrixRowSize == 0 || matrixColSize == 0) return 0;
int maxnum = 0;
int temp;
if(matrix[0][0] == '1') temp = 1;
else temp = 0;
dps[0][0] = temp;
dph[0][0] = temp;
dpv[0][0] = temp;
maxnum = max(maxnum,temp);
for(int i = 1;i < matrixColSize;++ i){//初始化水平方向第一行
if(matrix[0][i] == '1'){
dps[0][i] = 1;
dph[0][i] = dph[0][i - 1] + 1;
dpv[0][i] = 1;
}else{
dps[0][i] = dpv[0][i] = 0;
dph[0][i] = 0;
}
maxnum = max(maxnum,dps[0][i]);
}

for(int i = 1;i < matrixRowSize;++ i){//初始化竖直方向第一行
if(matrix[i][0] == '1'){
dps[i][0] = 1;
dph[i][0] = 1;
dpv[i][0] = dpv[i - 1][0] + 1;
}else{
dps[i][0] = 0;
dpv[i][0] = dph[i][0] = 0;
}
maxnum = max(maxnum,dps[i][0]);
}
for(int i = 1;i < matrixRowSize; ++i){//开始dp的过程
for(int j = 1;j < matrixColSize;++ j){
if(matrix[i][j] == '1') {//如果这个格子是1,就可以扩展
dps[i][j] = min(dps[i - 1][j - 1],dpv[i - 1][j],dph[i][j - 1]) + 1;
dph[i][j] = dph[i][j - 1] + 1;
dpv[i][j] = dpv[i - 1][j] + 1;
}else{//不是1就清零
dps[i][j] = 0;
dph[i][j] = 0;
dpv[i][j] = 0;
}
maxnum = max(maxnum,dps[i][j]);
}
}
return maxnum * maxnum;
}

Contents
,